Csepelen a csepelieknek! A csontkovácsolás, a rákgyógyítás, az Új medicina,

az energia, a földsugárzás, a táplálkozás és az életmód mind fontos dolgok, melyek teljesebbé tehetik mindennapi életünket. Honlapomon betekintést nyerhet a felsorolt és más egyéb, szokatlanul különleges, izgalmas és ezoterikus témákba.

Kivonat az ember eredeti használati utasításából

 

János evangéliuma.  ( Edmond Székely nyomán ) 

 

1. szemelvény

……. Mond el nekünk, hogy melyek azok a vétkek, amelyeket el kell kerülnünk, hogy soha betegséget ne lássunk!?

Legyen néktek a Ti hitetekért! - válaszolta Jézus. Leült közéjük és mondta: Megmondatott a régieknek, hogy

„Tiszteld a Te Mennyei-Atyádat és Föld-Anyádat és tartsd meg az Ő törvényeiket, hogy hosszú életű légy e Földön!”

(Feltünt, hogy ezt mi nem így tanultuk? Jézus nem a szülőanyánkról és apánkról beszél! A szerk.)

Utána pedig mindjárt ez a parancsolat adatott:  „Ne ölj!”

Mert az életet mindennek a Teremtő adja és amit a Teremtő adott, Ember azt el ne vegye. Mert egy Anyától való e Földön minden, ami él. Ezért aztán testvérét öli meg az, aki öl.

Akkor aztán elfordul attól a Föld-Anya és elvonja tőle az Ő éltető emlőjét.

Elkerülik azt az Ő  angyalai is és a Sátán költözik be annak testébe.

Saját sírjává válik az ő testében a megölt állatok húsa. Mert aki öl, önmagát öli meg és aki holt állatok húsát eszi, az a halál testéből eszik.

Ekkor méreggé válik annak minden csepp vére az ö vérében, lehelete bűzzé az ő leheletében, húsa dagadmánnyá az ő húsában, csontja kemény csomóvá az ő csontjában, bele rohadmánnyá az ő belében, szeme hályoggá az ő szemén, füle gennyes folyássá az ő fülében és halála az ő halálává lészen.

Mert csakis a Ti Mennyei-Atyátok szolgálatában engedtetik el a ti tartozásotokból hét év, hét napért, de a Sátán semmit sem enged el Nektek. Neki mindenért meg kell, hogy fizessetek.

Szemet - szemért, fogat – fogért, kezet – kézért, lábat – lábért, égetést - égetésért, sebet – sebért és végül életet – életért.

(Ez is feltünt? Mi van a "szemet-szemért" felkiáltásunkkal? Ki is mondatja ezt velünk? Hát a SÁTÁN! Tehát Őt követjük, ha ilyet teszünk! A szerk.)

Mert a bűnnek zsoldja a halál! Ezért hát ne ölj és ne egyél ártatlan áldozataid húsából, hogy ne váljál a Sátán rabszolgájává. Mert ez az út a szenvedések útja, mely a halálba vezet. Tehát cselekedjétek a Teremtőnek az akaratát, hogy az Ő Angyalai szolgáljanak Nektek az életnek igaz útján.

Kövessétek tehát az Úrnak szavát, mely így szól:

"Íme, Nektek adok minden maghozó füvet a Földön és minden maghozó fát, hogy legyenek ezek Nektek eledelül. Minden állatnak a Földön és minden madárnak a levegőben és a Föld minden mozgó állatának, akikben az élet lehel, mozog, a Föld összes füveit adtam táplálékul és így lehet, hogy minden mozgó és élő állatnak a teje is lehet Nektek eledeletekre. Mint ezeknek a füvet, azonképpen adtam azoknak a tejét Tinektek.

De a húst és az azt elevenítő vért meg ne egyétek! Bizonyára pedig a Ti kiöntött véretekért – melyben vagyon a Ti lelketek – bosszút állok. Minden megölt állatért bosszút állok az emberen és minden megölt emberért bosszút állok az Ő lelkéért. Mert Én vagyok a Te Teremtőd, erős, bosszúálló, aki megbüntetem az elődök vétkét az utódokban, – harmad és negyed-íziglen - azokban, akik gyűlölnek Engem, de irgalmasságot cselekszem - ezer-íziglen - azokkal, akik szeretnek Engem és megtartják az Én parancsolataimat.

Szeresd azért a Te Uradat Teremtődet teljes szívedből, teljes elmédből és minden erődből. Ez az első és legnagyobb parancsolat és a másik hasonló ehhez: Szeresd a Te felebarátodat, mint tenmagadat. Nincs más, ezeknél nagyobb parancsolat!"

          <>          <>          <>          <>           <>

 

János evangéliuma.   (Edmond Székely nyomán)  

2. szemelvény.

……….És imádkozzatok minden nap a Ti Mennyei-Atyátokhoz és Föld-Anyátokhoz, hogy olyan tökéletes legyen a Ti lelketek, mint a Ti Mennyei-Atyátok Szent Lelke és olyan tökéletes legyen a Ti testetek, mint a Ti Föld-Anyátok élő teste.

Mert ha megértitek, érzitek és cselekszitek a törvényt, akkor minden meg fog adatni Néktek, amiért imádkoztok a Ti Mennyei-Atyátokhoz és Föld-Anyátokhoz.

Mert mindennél nagyobb Istennek az Ő bölcsessége, szeretete és hatalma.

Imádkozzatok azért így a Ti Mennyei-Atyátokhoz:

Mi Atyánk, ki vagy a Menyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a menyben, úgy a Földön is.

A Mi mindennapi kenyerünket add meg Nékünk ma és bocsásd meg a Mi vétkeinket, miképpen Mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek és ne vigyél Minket kísértésbe, de szabadíts meg Minket a Gonosztól.

Mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Ámen.

És imádkozzatok így a Ti Föld-Anyátokhoz:

Mi Anyánk, ki vagy a Földön, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, miként Tebenned, azonképpen bennünk is.

Ahogyan mindennap elküldöd a Te Angyalaidat, úgy küld el Őket hozzánk ma is és bocsásd meg a Mi bűneinket, miképpen Mi is jóvá tesszük mindazt, amit ellened vétkeztünk és ne vigyél minket a betegségbe, de szabadíts meg minden rossztól.

Mert Tied a Föld, a test és az egészség. Mind örökké. Ámen.

És valamennyien együtt imádkoztak Jézussal a Mennyei-Atyához és a Föld-Anyához.

Folytatása következik.

Ui.:

Egy kis magyarázat, hogy kik is a Föld-Anya Angyalai?

Nos a három legfontosabb:

a Napfény angyala, a Levegő angyala és a Víz angyala.

Vannak aztán még sokan, pl.:

a Szeretet angyala, a Megbocsájtás angyala, a Türelem angyala, az Álom angyala, a Frissesség angyala és így tovább.

Itt élnek velünk, vigyáznak ránk és segítik az életünket! 

           <>          <>          <>          <>          <>

János evangéliuma. (Edmond Székely nyomán) 

3. Szemelvény 

…..Mert minden rossznak és utálatosságok székhelye a Ti testetek és a Ti lelketek. Ha azt akarjátok, hogy az Élő Isten igéje és ereje belétek szálljon, ne mocskoljátok be sem testeteket, sem lelketeket. Mert a test a lélek temploma, az Isten temploma pedig a lélek. Tisztítsátok meg tehát a templomot, hogy a templom Ura beleköltözzön és elfoglalja az Ő méltó helyét.

Vonuljatok ezért félre a Sátánnak az Ő minden testi és lelki kísértéseitől Istennek szabad ege alá. Térjetek meg ott és böjtöljetek. Mert bizony mondom néktek, hogy a Sátánt és az Ő minden nyavalyáit csakis böjttel lehet belőletek kiűzni. Böjtöljetek pedig egyedül félrevonulva és ne mutassátok senkinek a Ti böjtötöket. Látni fogja ezt az Élő Isten és bőséges lesz a Ti jutalmatok. Böjtöljetek pedig mindaddig, amíg a Sátán és az Ő nyavalyái mind el nem távoznak belőletek és Föld-Anyánk minden angyalai szolgálni jönnek néktek. Mert bizony mondom néktek, hogy böjtölés nélkül sohasem szabadultok a Sátán hatalmából és mindazon nyavalyáitól, melyek tőle jönnek. Böjtöljetek ezért és imádkozzatok buzgón az Élő Isten erejét keresve a Ti meggyógyulásotokhoz. Kerüljétek el a Ti böjtölésetek alatt az emberek fiait és keressétek Föld-Anyánknak az Ő angyalait. Mert bizony aki keres az talál.

Keressétek az erdőnek és mezőnek az Ő friss levegőjét és megtaláljátok benne a levegő angyalát. Vesd le saruidat és ruháidat és hagyd, hogy a levegő angyala magához ölelje egész testedet. Ekkor lélegezzél hosszan és mélyen, hogy a levegő angyala belsődbe szállhasson. Bizony mondom néktek, hogy a levegő angyala kiűzi a testetekből mind azt a tisztátalanságot, mely azt kívülről és belülről megszentségtelenítette. Úgy fog belőled elszállni minden bűz és tisztátalanság, mint ahogy a tüzetek füstje elszáll és elvész a levegő tengerében. Mert bizony mondom néktek, hogy szent a levegőnek az angyala, aki minden tisztátalanságot megtisztít és minden bűzösséget szagtalanná tesz. Senki sem juthat el Istennek színe elé, akit a levegőnek az ő angyala keresztül nem enged. Bizony, bizony, mindenkinek levegővel és igazsággal kell újjá születnie. Mert testetek a Föld-Anya levegőjét, lelketek pedig a Mennyei-Atya igazságát lélegzi.

A levegőnek angyala után keressétek fel a víznek az Ő angyalát. Vesd le saruidat és ruháidat és hagyd, hogy a víz angyala magához ölelje egész testedet. Vesd magad teljesen az Ő ölelő karjaiba és valahányszor lélegzeteddel megmozgatod a levegőt, ugyan annyiszor mozgasd meg testeddel a vizet. Bizony mondom néktek, hogy a víznek az Ő angyala kiűzi testedből mind azt a tisztátalanságot, mely kívül és belül megszentségtelenített. Úgy fog kifolyni belőled minden tisztátalanság és bűzösség, minthogy a vízben mosott ruhának a szennye szétfolyik és elvész a folyó vizének hullámain. Mert bizony mondom néktek, hogy szent a víznek az Ő angyala, aki minden tisztátalanságot megtisztít és minden bűzösséget szagtalanná tesz. Senki sem juthat Isten színe elé, akit a víznek az Ő angyala keresztül nem enged. Bizony, bizony, mindenkinek vízzel és igazsággal kell újjá születnie. Mert testetek a földi élet folyójában, lelketek pedig az örök Élet Tengerében fürdik. Mert a Ti véreteket a Föld-Anyánktól, az igazságot pedig Mennyei Atyánktól kapjátok.

Ne gondoljátok, hogy elég, ha a víz angyala kívülről átölelt benneteket. Bizony mondom néktek, hogy a Ti belső tisztátalanságotok sokkal nagyobb, mint a külső. Aki pedig kívülről tisztálkodik és belülről tisztátalan marad, hasonlatos lészen az a kívülről szépen bemeszelt sírokhoz, melyek belülről telve vannak minden undok ragadmányokkal és utálatosságokkal. Ennek okáért mondom néktek, hogy kereszteljen meg benneteket belülről is a víznek az Ő angyala, hogy megszabaduljatok a Ti összes régi bűneitektől. És belülről is olyan tiszták legyetek, mint napsugárban játszó habok. Keressetek ezért egy olyan futótököt, melynek ember nagyságú szára vagyon. Vegyétek ki annak beleit és töltsétek meg azt naptól átmelegített tiszta folyóvízzel. Helyezzétek el azt egy fának az ágaira és boruljatok a földre a víz angyalának színe előtt. Vezesd pedig be a tök szárának végét a Te legalsó beledbe, hogy a víz azon keresztül befolyhasson testednek belsejébe. Ezután maradj így földre borulva és imádkozz a Te Istenedhez, hogy bocsássa meg néked minden régi bűneidet. És imádkozz a víznek angyalához, hogy szabadítsa meg a Te testedet minden mocsoktól és nyavalyától. Ezután pedig erezd ki magadból a vizet, hogy az kivigye tested belsejéből a Sátánnak minden tisztátalanságát és bűzösségét. És látni fogod a Te szemeiddel és érezni fogod a Te orroddal mind azt az utálatos tisztátalanságot, melyek megfertőzték testednek templomát. Minden bűnödet, melyek testedben lakoznak és mindenféle nyavalyával gyötörtek. Bizony mondom néktek, hogy a vízzel való keresztelés mindentől megszabadít Titeket. Ismételd meg a víz keresztségét böjtödnek minden egyes napján. Mindaddig, amíg látod, hogy testedből kifolyó víz olyan tiszta lesz, mint a folyónak hullámai. Ekkor add át a Te testedet a folyó hullámainak és a víz angyalának karjaiban adjál hálát az Élő Istennek, hogy megszabadultál a Te bűneidtől. A víz angyalának szent keresztelése új éltre való születés. Mert ezután látni fog a Ti szemetek és hallani fog a Ti fületek. Miután pedig megkeresztelkedtetek, többé ne vétkezzetek, hogy a levegőnek és a víznek az Ő angyalai örökké szolgáljanak Titeket.

Ha pedig ezután még mindig találtatik bennetek a Ti régi bűneitekből és tisztátalanságaitokból, járuljatok a napsugaraknak az Ő angyalához. Vesd le saruidat és ruháidat és hagyd, hogy a napsugaraknak az Ő angyala magához ölelje testedet. Ekkor lélegezd hosszan és mélyen, hogy a napsugarak angyala bensődbe is szállhasson. És a napsugarak angyala kiűzi testedből mindazt a tisztátalanságot, mely kívül és belül megszentségtelenített. Úgy fog elszállni belőled minden tisztátalanság és bűzösség, mint ahogy az éjszaka sötétje eloszlik a felkelő nap sugártengerében. Mert bizony mondom néktek, hogy szent a napsugaraknak az Ő angyala, aki minden tisztátalanságot megtisztít és minden bűzt szagtalanná tesz. Senki sem juthat el Istennek színe elé, akit a napsugaraknak az Ő angyala keresztül nem enged. Bizony, bizony, mindenkinek a nap és az igazság sugaraival kell újjászületnie. Mert testetek a Föld-Anya napsugaraiban, lelketek pedig a Mennyei-Atya igazság sugaraiban fénylik. A napsugarak angyala, a víznek angyala és a levegő angyala édes testvérek. Azért adta Őket a Föld-Anya az Ember-Fiának szolgálatjára, hogy mindenkor az egyiktől a másikhoz, a másiktól az egyikhez járuljatok. Mindnyájunknak egyformán szent az Ő ölelésük. Elválaszthatatlan gyermekei Ők a Föld-Anyának, azért Ti se válasszátok szét, amit ég és föld egybe kötöttek. Hagyjátok, hogy minden nap körül lejtsen beneteket e három angyaltestvér és mindig veletek legyenek Ők a Ti teljes böjtötök alatt.

 

Mert bizony mondom néktek, hogy az ördögök ereje, minden bűnök, tisztátalanságok rohanva menekülnek abból a testből, amelyet e három angyal átölelve tart. Minthogy az elhagyott házból menekülnek a tolvajok a gazda hazaérkezésekor, az egyik az ajtón, a másik az ablakon, a harmadik a háztetőn keresztül, ki-ki ahol találtatik és amerre tud. Hasonlóképpen menekülnek ki a Ti testetekből a rossznak valamennyi ördögei, a múltnak valamennyi bűnei. És mindazok a tisztátalanságok és nyavalyák, melyek a Ti testetek templomát megtfertőzték. Amikor a Föld-Anya angyalai behatolnak a Ti testetekbe mint templom urai, hogy azt ismét birtokukba vegyék. A bűz leheleteteken és bőrötökön keresztül menekül. Valamennyi rossz nedvek pedig szátokon, bőrötökön, a Ti szemérmeteken és végbeleteken keresztül. Mindezeket pedig látni fogod a Te szemeiddel, szagolni a Te orroddal és tapintani a Te kezeiddel. Amikor pedig minden bűn és tisztátalanság eltávozott a testedből, a Te véred olyan tiszta lesz, mint a Föld-Anyának a vére, a folyónak napfényben hömpölygő hullámai. A Te leheleted olyan tiszta, mint az illatozó virágok illata. És a Te húsod olyan, mint a fák lombjai között pirosló gyümölcsöknek a húsa. Szemed világa pedig olyan világos és fénylő lészen, mint a kék égen ragyogó napnak sugara. Ekkor a Föld-Anya angyalai mind szolgálni fognak néktek és egy leszen a Ti leheletek, véretek és húsotok a Föld-Anya leheletével, vérével és húsával, hogy lelketek is egy lehessen a Ti Mennyei-Atyátokéval. Bizony senki sem juthat a Mennyei-Atyához, hanem csak a Föld-Anya által…….

 

Folytatása következik. 

 

          <>          <>          <>          <>          <>

 

 

Folyamatos fejlesztés alatt!     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 20
Tegnapi: 71
Heti: 91
Havi: 522
Össz.: 232 264

Látogatottság növelés
Oldal: Kivonat az ember eredeti használati utasításából
Csepelen a csepelieknek! A csontkovácsolás, a rákgyógyítás, az Új medicina, - © 2008 - 2018 - nyerkilajos.hupont.hu

A Hupont.hu weboldal szerkesztő segítségével készült. Itt Önnek is lehetséges a weboldal készítés.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: nyerki lajos - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »